Menuen

Regler for anvendelse af erhvervede E-tekster fra DEBBI.

DEBBI's tekster er en omhyggelig gengivelse af det trykte værk. De er dog specielt tilrettelagt til brug for blinde og svagtseende. Teksterne må ikke ændres af erhververne, idet reglerne om "droit moral" skal overholdes, og de må ikke udnyttes erhvervsmæssigt.


Når DEBBI's brugere modtager gengivelser af udgivne værker fra DEBBI, sker det -kun i de tilfælde, hvor der er en ophavsret - i medfør af ophavsretslovens paragraf 17, stk. 1-3.


Eksemplaret betragtes som erhvervet, uanset om det er hjemtaget fra DEBBI's tekstbase, eller om det er modtaget på diskette, CD-ROM eller et lignende medium fra DEBBI.

 

A. Det er imidlertid tilladt for erhververen af tekster med ophavsret (paragraf 17-tekster):


1. at fremstille sådanne eksemplarer på grundlag af det erhvervede eksemplar, herunder sikkerheds- og brugseksemplarer, som er nødvendige for, at erhververen kan udnytte eksemplaret efter dets formål, herunder kopiere det til sin harddisk, opdele det i mindre filer, udskrive det helt eller delvist i storskrift eller i blindeskrift.
2. at videregive eller udlåne det erhvervede eksemplar til andre blinde og svagt­ seende, når alle kopier heraf forinden er destruerede.

Sletningen af kopier er dog ikke påkrævet, hvis der eksisterer det fornødne personlige bånd mellem erhververen og den pågældende kreds af blinde og svagtseende m.v., hvilket fx kan være tilfældet mellem en lærer og dennes elever, mellem familie­medlemmer og mellem nære venner.

Ved udlån er sletningen af kopier ej heller påkrævet, hvis formidlerne er statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner, som f. eks. blindeinstitutionerne og folkebibliotekerne.

Lånere må ikke foretage kopiering af eksemplaret.

Hvis en formidler ikke selv er blind eller svagtseende, har denne ikke adkomst til privat at udnytte paragraf 17-eksemplarer fra DEBBI.

 

B. Er der ingen ophavsret på det gengivne værk er det tilladt for erhververen frit at kopiere det erhvervede eksemplar og frit at videregive eksemplarer og kopier til andre blinde og svagtsynede.

 

C. Generelt gælder det, at når originaleksemplarer og kopier spredes til blinde og svagtseende, skal synshandicappet være dokumenteret.